Zmiana konstytucji w Polsce?

Jest rozpatrywany projekt o zmianie konstytucji - informuje dr Leszek Sykulski w swym podcaście:
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo7gmeGtwdE
 
07 kwietnia ub.r wpłynąl poselski projekt zakładający wprowadzenie artykułu 234a w rozdziale 'Zagrożenie bezpieczeństwa państwa'. Projekt ten brzmiał:
 
"W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa".
 
Artykuł ten został zmieniony po pierwszym czytaniu. W sprawozdaniu komisji z 27 kwietnia br. czytamy:
 
"W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści".
 
W drugim projekcie rozszerzono znacznie zakres osób, którym będzie można zabrać majątek. Mogą to być też Polacy. Jest to złamanie artykułu konstytucji dotyczącego prawa do własności. Jest to próba wprowadzenia demokratury, próba wprowadzenia twardego autorytaryzmu. Władza przygotowuje się do konfliktu zbrojnego. Usiłuje przymusić obywateli, którzy nie zgadzają się na awanturniczą politykę, do posłuchu. Nie powinno być na to zgody. Działania władz są sprzeczne z polską racją stanu.
 
Opracował: Zygmunt Białas